Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
For Millpart A/S (herefter kaldet selskabet)

1.0
Indledning/Anvendelse
Nedenstående almindelige salgs-og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser finder ikkeanvendelse, med mindre selskabet skriftligt har accepteret disse. Leverancer sker i henhold til NL 01 med følgende ændringer og tilføjelser. I tilfælde af fortolkningstvivl har nærværende betingelser forrang.

2.0
Tilbud og pris
Selskabet har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prisliste. Prisoverslag er kun vejledende og er således ikke bindende for selskabet, uanset størrelsen på afvigelsen.
Alle priser er eksklusive merværdiafgift og/eller andre offentlige afgifter. Dog kan miljøtillægget max. udgør 2% af fakturabeløbet, ex moms. MillPart A/S har ejendomsretten til det solgte, indtil det fulde fakturabeløb er erlagt.

3.0
Levering
Levering er ab selskabet, og forsendelsen sker for købers regning og risiko. Selskabet er berettiget til at frigøre sig for sine levnings-og afhjælpningsforpligtelser, i det omfang de forhindres af force majeure jævnfør pkt. 10. Leveringstiden forlænges med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring. Selskabet er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab eller tab lidt af tredjemand.

4.0
Betaling
Selskabets betalingsbetingelser er som anført på fakturaen. Ved betaling efter forfaldsdato er selskabet berettiget til fra forfaldsdato at beregne 2,0% pr. måned i rente af det til enhver til forfaldne beløb.

5.0
Ydelser
Selskabet bearbejder råemner i stål, støbejern og aluminium til halvfabrikata eller underkomponenter på sit højteknologiske bearbejdningsanlæg. Arbejdet udføres
fortrinsvis til Hydraulikindustrien. Materialet specificeres eller leveres af kunden, og
bearbejdningen foretages i henhold til tegninger og specifikationer fra kunden. Som en service for kunden gennemgår selskabet materialer, tegninger og specifikationer fra kunden for derved at kunne være kunden behjælpelig med at undgå eventuelle fejlproduktioner. På trods af denne gennemgang fra Selskabets side er ansvaret for materialer, tegninger og specifikationer af enhver art alene kundens. Selskabet foretager måle- og kvalitetskontrol i et omfang og indhold der specificeres af kunden. De færdige emner mærkes, pakkes for forsendes efter kundens anvisninger. Som følge af at leveringsbetingelsen er ”ab fabrik” har Selskabet ikke noget ansvar for skader påført materialer og færdige emner under transport til eller fra Selskabet, medmindre skaden skyldes at emballeringen ikke er sket efter kundens anvisninger.

6.0
Fejl og Mangler
Reklamationer vedrørende eventuelle fejl og mangler skal meddeles til Selskabet senest 8 dage efter levering. I tilfælde af mangler ved emnerne er Selskabet alene forpligtet til at foretage afhjælpning eller omlevering. Om de nærmere vilkår herfor henvises til bestemmelserne i NL01 pkt. 21-34. Selskabets positive udgifter udover selve afhjælpningen eller omleveringen kan maksimalt udgøre 2 gange bearbejdningsprisen på det mangelfulde emne. Det fremhæves, at Selskabet i henhold til NL01 pkt. 34 ikke i noget tilfælde er erstatningsansvarlig for kundens eventuelle tab, herunder driftstab, avance tab og andet indirekte tab.

7.0
Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgående og forhindre dens opfyldelse: Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverance fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer,
som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når den opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

8.0
Andre ansvarsfritagelser
I tilfælde af tyveri eller røveri hæfter selskabet ikke for den forsinkelse, som dette måtte medfører.

9.0
Værneting
Tvistigheder i anledning af aftaler eller tilbud og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten som værneting.

top